12. SINIF 4. ÜNİTE İNKILAP TARİHİ


12. SINIF 4. ÜNİTE
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1919-1938

1. MECLİS ve 2. MECLİS

23 Nisan 1920'de kurulan meclis milli mücadeleyi yönetmişti. 1. meclisin amacı tam bağımsılığı sağlamak olduğu için particilik faaliyetlerinden uzak duruldu. 1920 ve 1923 yılları arası 1. meclis dönemidir. Farklı görüşlerden milletvekilleri kendi aralarında gruplaşmıştı.

12. SINIF 3. ÜNİTE İNKILAP TARİHİ


İNKILAP TARİHİ DERSİ 3. ÜNİTE DERS NOTLARI

§  Türk İnkılabı
§  Atatürk İlkeleri
§  Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
§  Hukuk Alanındaki Yenilikler
§  Eğitim Ve Kültür
§  Alanında Yapılan İnkılaplar
§  Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
§  Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
§  Atatürk İlke Ve İnkılaplarının Önemi
§   

11. SINIF 6. ÜNİTE XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT


İMPARATORLUKLARIN ULUS DEVLETLERE DÖNÜŞMELERİYLE YAŞANAN DEMOGRAFİK DEĞİŞİM, TARİH 11 6. ÜNİTE XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT

İMPARATORLUKLARIN ULUS DEVLETLERE DÖNÜŞMELERİYLE YAŞANAN DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımı, bünyesinde çok sayıda ulusu barındıran imparatorluklar için bir yıkıma dönüştü.
1815 yılında başlayan ve 1879 tarihine kadar devam eden ihtilaller zinciri Avrupa’nın birkaç ülkesi dışında bütün ülkelere yayıldı.
İmparatorluklar içerisindeki milletler bu fikirlerden etkilenerek özgürlüklerini almak için kral ve imparatorla mücadeleye giriştiler.
Yaşanan savaşlar sonucunda birçok Avrupalı göç etmek zorunda kaldı.

11. SINIF 5. ÜNİTE SERMAYE VE EMEKSanayi İnkılabı Öncesindeki Üretim Organizasyonları

Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim organizasyonları dörde ayırılır:

Kölelik düzeni: İnsanlık tarihinin bilinen ilk toplum yapısı köleci toplum düzenidir.


Feodal düzen: Orta Çağ’da ise feodal sistem üzerine kurulu bir toplum düzeni ve üretim yapısı mevcuttu.

11. SINIF 4. ÜNİTE DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ


4. ÜNİTE
FRANSIZ İHTİLALİ’NİN İMPARATORLUKLARA ETKİSİ
Fransız İhtilali beraberinde ulus, milliyetçilik, millî 
egemenlik, demokrasi, laiklik, adalet gibi kavramları 
ortaya çıkardı ve bu kavramlar tüm Avrupa’ya yayıldı. 
Fransız İhtilali, özellikle çok uluslu yapıları olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Rusya ve Osmanlı Devleti’ni etkiledi. Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı ve liberal fikirlerle bu devletler parçalanabilirdi.

11. SINIF 3. ÜNİTE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)


3. ÜNİTE 11 SINIF
XVIII. YÜZYILDAN XX. YÜZYILA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ

1779 Aynalıkavak Tenkihnamesi: Osmanlı, Şahin Giray’ın hanlığını tanıya­cak.
1783 Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı
1789 Fransız İhtilali

10. SINIF 7. ÜNİTE OSMANLI MİLLET SİSTEMİ

OSMANLI MİLLET SİSTEMİ, TARİH 10
7. ÜNİTE KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ
OSMANLI TOPLUM YAPISI
Osmanlı toplumu töre ve İslam hukukuna göre düzenlenmişti. 
Osmanlı toplumu farklı din, dil ve ırktan insan topluluklarından oluşuyordu. 
Ancak devlet içinde herkes eşit statüde yer alıyordu. 
Osmanlı toplumu genel olarak yönetenler (askerî) ve yönetilenler (reaya) olarak iki gruptan meydana geliyordu. 
Yönetilenler grubu Müslim ve gayrimüslim şeklindeydi. 
Osmanlı toplum yapısında sınıf ayrımı kesinlikle söz konusu değildi. 
Devlete hizmet karşılığı Müslüman reayadan askerî sınıfa geçmek mümkündü.

10. SINIF 6. ÜNİTE SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI

TOPKAPI SARAYI VE DİVÂN-I HÜMÂYUN TARİH 10 6. ÜNİTE SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI

TOPKAPI SARAYI VE DİVÂN-I HÜMÂYUN


TOPKAPI SARAYI

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra padişah ve ailesinin ikamet edeceği, devlet işlerinin yürütüleceği Topkapı Sarayı’nı inşa ettirdi 
Topkapı Sarayı, devletin merkezi olduğundan çeşitli ülkelerden gelen elçiler burada kabul edildi. 
Padişahın tahta çıkışında yapılan cülus törenleri, bayramlaşma törenleri burada yapıldı. Müslüman olsun gayrimüslim olsun reaya, sorunlarını çözmek için Topkapı Sarayı’na geldi.
Topkapı Sarayı; padişahın hizmetkârlarının bulunduğu enderun (iç saray), birun (dış saray) ile padişahın özel hayatını geçirdiği harem olmak üzere üç bölümden oluşuyordu.

10. SINIF 5. ÜNİTE 1453-1520 YILLARI ARASI OSMANLI SİYASİ FAALİYETLERİ

5.ÜNİTE / 10. SINIF
1453-1520 YILLARI ARASI OSMANLI SİYASİ FAALİYETLERİ 

Fatih Sultan Mehmed (II.Mehmed) (1451 – 1481) kronoloji

1453 İstanbul’un fethi
1454 Sırbistan’ın alınması
1459 Amasra’nın alınması
1460 Mora’nın alınması
1461 Sinop ve Trabzon’un alınması
1462 Eflak’ın alınması
1463- 1479 Venedik ile mücadele
1473 Otlukbeli savaşı (Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan)
1474 Karakoyunlu Beyliği’ne son verildi.
1475 Kırım’ın fethi ( Karadeniz Türk gölü)
1476 Boğdan’ın alınması
1479 Arnavutluk’un alınması
1480 İtalya seferi 

10. SINIF 4. ÜNİTE OSMANLI’DA ZANAAT, SANAT VE KÜLTÜR FAALİYETLER- TARİH 10 4. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

4. ÜNİTE / 10. SINIF

SÛFÎLER VE ÂLİMLERİN ÖĞRETİLERİNİN ANADOLU’NUN İSLAMLAŞMASINA ETKİLERİ

Anadolu’nun İslamlaşması bir dönemde meydana gelmiş 
ve kısa süre içinde sona ermiş bir olgu değildir.
Türklerin İslamiyet’i kabulüyle başlayan ve XII. yüzyılda gelişimini tamamlayan tasavvuf düşüncesi ve bu düşüncenin mirasçıları Anadolu’nun İslamlaşmasında büyük bir rol üstlendiler. 
XIII. yüzyıl başlarından itibaren ise Orta Asya’nın maruz kaldığı Moğol İstilası’nın ardından kaçan birçok Türk boyu Anadolu’ya sığındı. 
Bunun neticesinde Anadolu tam bir kültür merkezi hâlini aldı. 

Hoca Ahmet Yesevi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hacı Bektâş-ı Veli, Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bayrâm-ı Veli gibi pek çok sûfi ve âlim bu devirde yetişmiş ve öğretileriyle halkın yaşamına ışık tutmuşlardır.

10. SINIF 3. ÜNİTE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER


3. ÜNİTE 10. SINIF

İLK DÜZENLİ OSMANLI ORDUSUNUN KURULMASI
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE OSMANLI SAVAŞÇILARI

Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında düzenli bir ordusu yoktu. 
Osmanlı Beyliği, sefere çıkmadan önce birçok Türkmen aşiretine duyuruda bulunur ve sefer için asker toplardı. 
Genelde gazilerden oluşan ve tamamı atlı olan aşiret kuvvetleri yanında cihat amacıyla İslam dini uğruna, Gaziyân-ı Rûm, Ahiyânı Rûm ve Abdalân-ı Rûm adları altında teşkilatlanmış zümreler de savaşa katıldılar.
Abdal Murad, Abdal Musa, Alaca Hırkalı, Geyikli Baba Barak Baba, Karaca Ahmet, Selahaddin Buharî gibi dervişler bu fetihlerde başrolü oynayanlar arasındaydı. 
Dervişler, fetih ve iskândan başka, fethedilen bölgelerin İslamlaşmasında da oldukça etkili oldu.

9. SINIF 6. ünite Türklerin islamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam dev

6. ÜNİTE  TÜRK-İSLAM TARİHİNDEKİ SİYASİ GELİŞMELER, TARİH 9 TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

TÜRK-İSLAM TARİHİNDEKİ SİYASİ GELİŞMELER


751 Talas Savaşı
840 Karahanlı Devleti’nin kurulması
963 Gazneli Devleti’nin kurulması
1040 Dandanakan Savaşı
1040 Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulması
1048 Pasinler Savaşı
1071 Malazgirt Muharebesi
1077 Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması

1097 Harzemşahlar Devleti’nin kurulması
1157 Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması
1187 Gazneli Devleti’nin yıkılması
1212 Karahanlı Devleti’nin yıkılması
1230 Harzemşahlar Devleti’nin yıkılması

9. SINIF 5. ünite İslam medeniyetinin doğuşu

HZ. MUHAMMED DÖNEMİ KRONOLOJİSİ

Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke şehrinde doğmuştur.
610 Hz. Muhammed’e peygamberliğin gelişi
615 Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesi
622 Müslümanların Medine’ye hicret etmesi
622 Medine Sözleşmesi
624 Bedir Savaşı
625 Uhud Savaşı
627 Hendek Savaşı
628 Hudeybiye Barışı
629 Hayber’in Fethi
629 Mute Seferi
630 Mekke’nin Fethi
630 Huneyn Seferi
630 Taif Seferi
631 Tebük Seferi
632 Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in vefatı


9. SINIF 4. ünite İlk ve Ortaçağlarda Avrasya


AVRASYA’DA İLK TÜRK İZLERİ

TÜRK ADININ ANLAMI


Avrasya, Asya ile Avrupa’nın neredeyse tamamını içine alan coğrafi bir bölgedir.
Türk adı; 
Çin kaynaklarına göre “miğfer”,
Kaşgarlı Mahmut’a göre “olgunluk çağı”, 
A. Wambery’e (Vambrey) göre “türemek”, 
Ziya Gökalp’e göre “kanun ve nizam sahibi” anlamına gelmektedir. 
Türk adına, çeşitli anlamlar verilmesine rağmen “güç, kuvvet” anlamına geldiği 1911’de yayınlanan eski bir Türkçe metinden anlaşılmıştır.

Bağımsızlığını 552’de ilan eden Kök Türk Devleti’yle Türk adı resmî bir kimlik kazanmıştır.

9. SINIF 3. ÜNİTE ORTAÇAĞDA DÜNYA


ORTA ÇAĞ’DA SİYASİ YAPILAR

651 Sasani Devleti’nin yıkılması
711 Vizigot Krallığı’nın sona ermesi
1000 İslamiyet’in Hindistan’da yayılmaya başlaması
1054 Katolik-Ortodoks bölünmesi
1196 Moğol İmparatorluğu’nun kurulması
1215 Magna Carta (Manga Karta)
1227 Moğol İmparatorluğu’nun parçalanması
1295 İngiltere’de parlamenter sisteme geçilmesi
1337-1453 Yüzyıl Savaşları
1347-1351 Avrupa’da Veba Salgını

3. SINIF PLANLAR / ÖĞRETMENLER İÇİN

PLANLAR BURADA

3. SINIF DERS DEFTERİ 2018-2019 / ÖĞRETMENLER İÇİN

3. SINIF DERS DEFTERİ
2018-2019

KODLAMA BAŞLANGIÇ

Her yaşa göre tasarlanmış 45’ten fazla dildeki bir saatlik dersleri deneyin. Bir Kodlama Saatiyle başlayarak 180’den fazla ülkedeki milyonlarca öğrenci ve öğretmene katılın.
BURADA

Nasıl yapılır anlayamadıysanız PDF BURADA, okuyun.
https://hourofcode.com/tr/learn

3. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ


3.SINIFLAR İHTİYAÇ LİSTESİ

DEFTERLER:
Türkçe : Büyük boy, 60 yapraklı, düz çizgili
Matematik : Büyük boy, 60 yapraklı, kareli
Fen Bilimleri : Büyük boy, 40 yapraklı kareli
Hayat Bilgisi  : Büyük boy, 40 yapraklı düz çizgili

NOT: Yukarıdaki defterlerin sol tarafında kırmızı çizgili olmasına dikkat ediniz.

Resim Defteri: Orta Boy (25x35)

ARAÇ-GEREÇLER:
§  Cetvel Takımı, iletki, gönye, pergel
§  12 'li veya 24’lü kuru boya
§  12’li Sulu Boya Seti
§  12’li Keçeli Kalem Seti
§  Ödev ve not yazmak için ödev defteri
§  TDK onaylı Türkçe Sözlük (yazıları çocuğun görebileceği boyutta olması önemlidir)
§  TDK onaylı İmla Kılavuzu (yazıları çocuğun görebileceği boyutta olması önemlidir)
§  TDK onaylı Atasözleri ve Deyimler sözlüğü
§  Çıtçıtlı Dosya (1 adet)
§  Tahta kalemi (Siyah-Kırmızı)
§  İki hazneli sulu boya kabı

KALEM KUTUSUNDA BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇLER:
·     Kalem kutusu en az iki bölmeli ve kesinlikle metal olmayacak.
§  1 Adet kaliteli, uçlu kalem (0.7 uç) 2 Adet Siyah, 2 Adet  kırmızı ve 2 Adet Mavi kurşun kalem
§  Yumuşak, leke bırakmayan silgi (Kokulu silgi olmamalı)
§  Kutulu kalemtıraş (mutlaka kutulu olacak!)
§  orta boy prit yapıştırıcı
§  Makas ( küt uçlu )
§  Islak ve Kuru Mendil


NOT:
1.     Tüm malzemelerin mutlaka etiketlenerek isim yazılması gerekmektedir.
2.    Geçen seneden kalan kullanılabilir durumdaki malzemeler kullanılabilir fakat bu yıl defterlerimizin büyük boy olduğunu göz önünde bulundurunuz.
3.      İngilizce dersi araç-gereçleri o dersin öğretmeni tarafından belirlenecektir.
4.      Lütfen araç-gereçleri okulun açıldığı gün hazır olacak şekilde temin edelim.


2. SINIF ÇARPMA İŞLEMİ

2. SINIF ÇARPMA İŞLEMİ ETKİNLİKLERİ
70 MB

DİK TEMEL YAZIYA GEÇİŞ KİTABI


Öğrencilerimiz el yazısını kullanıyorlar, yavaş yavaş düz yazıya geçeceğiz.
Bu etkinlik kitapçığını kullanacağız.12 Şubat 2018 Pazartesi


Sınıfımızın büyük çoğunluğunun ritmik saymalarda eksiği olduğu için çarpma işlemine tam olarak geçemiyoruz. Bugün en baştan 2şer ve 3er ritmik sayma ve çarpmaya giriş üzerinde durduk.

Bugün özellikle 4er ve 6 sar ritmik sayma üzerinde durunuz.
4.8.12.16.20.24.28.32.36.40
6.12.18.24.30.36.42.48.54.60

4+4=2x4 gibi toplama işlemini çatpma işlemine çevirmeyi gösterebilirsiniz.

Türkçe dersinde dinleme metnimizi işledik. Gözüm Arkada Kalmayacak metni BURADA

9 ŞUBAT 2018 / CUMA / 2. SINIF

Kütle ölçüleri ders içi etkinliğimiz BURADA. Aynı etkinlik içinde sıvı ölçüleri etkinliğide vardır, konu tekrarı için bu etkinliği kullanabilirsiniz.Çarpma ve bölme konusuna henüz geçmesekde bazı konularda küçük ipuçları vererek mantığını kavramalarına çalışıyoruz, Hafta sonu için vereceğimiz ödevde toplama işlemi ile soruların çözülmesine yardımcı olunuz, 12. soruda çeyrek konusunu önce hatırlatınız, bir bütünün 4 eş parçasından her birine çeyrek dediğimizi hatırlatınız.

Türkçe dersinde kitabımızdaki Atatürk Sevgisi şiirini işledik.

Boş zamanımızda BURADA ki tavşanı yaparak küçük kaslarımızı çalıştırarak bir şey ürettik.

Kitap okuduk. Kitaplarını evde tamamlamalarını istedim.

7 ŞUBAT 2018 / ÇARŞAMBA / 2 D SINIFI

Hayat bilgisi dersinde güvenliğimiz ve insanlarla nasıl iletişim kurmalıyız konusu üzerinde durduk.

Matematik dersinde sıvıları ölçme konusunu BURADA ki etkinlikle tekrar ettik.Kütle konusuna geçtik, evde sıvıları ölçme ile ilgili problemler üzerinde durunuz. Kütle konusunda BURADA ki etkinlik üzerinden yarın devam edeceğiz.

Kütle konumuzu BURADA ki slayt ile anlattık.


Türkçe dersinde Atatürk'ün kişiliği ve özellikleri metnimizi işlemeye başladık.

Öğlenden sonra resim yorumlama üzerinde durarak BURADA ki etkinliği yaptık.

Ders aralarında weekend şarkısında dans ederek molalar verdik.

HATIRLATMA, her öğrencimizin yanında günlük etkinlikleri koyabileceği bir dosya bulunmalıdır. Evde dosyadan çıkan etkinlikler aile ile birlikte üzerinde konuşularak dosyalanmalıdır.

Evde, 
işlediğimiz sesle ilgili 
kitapçığı tekrar için kullanınız.
CUMA günü P sesine devam edeceğiz. 

Son ses grubumuzu tekrar edeceğiz. 

Lütfen evde dikte yaptırarak çalıştırın, siz söyleyin bakmadan defterine yazsın.

09.01.2018

SALI GÜNÜ ÖDEVİ

* Kemanın eş parçasınI yansıması olarak çizecek, boyayacak
*Metin  tam anlayana kadar okunacak, metinle ilgili ailesinin sorduğu sorulara cevap verebiliyorsa, fazla okutmaya gerek yok.

*HER GÜN YATMADAN ÖNCE " MUTLAKA " KİTAP OKUMALIDIR


Yarın "C" sesine geçiyoruz

Salı 5. Ders etkinliği


3 Ocak Çarşamba 2018

B sesi ile ilgili kitapçıkta kalanların tamamlanmasını ödev olarak çocuklara söyledim. Yapılmadı ise tekrar için kullanınız.

Yarın Z sesine geçiyoruz


Salı günü ödevi

Tekerleme sayfası yapılmayacak,  sadece yeterince okunacak.

Ön sayfasında ki metin en güzel yazısı ile yazılacak.

ÇARŞAMBA

S sesi etkinlikleri bitirilecek.
65,66, 67, 68

S SESİ BİTECEK, kolay gelsin :)