EŞ ANLAMLI KELİMELER (ALFABETİK SIRAYLA)

EŞ ANLAMLI KELİMELER (ALFABETİK SIRAYLA), KONU ANLATIMI, ETKİNLİKLER AŞAĞIDADIR


1* Eş anlamlı kelimeler ile ilgili ders videosunu BURAYA tıklayarak izle.
2* Eş anlamlı kelimeler ders videosunu İZLE
3* Eş anlamlılar oyunu BURADA

ESKİ YENİ
abide anıt
ablem belirge
abluka kuşatım
acayip yabancı
acele etmek İvmek
aceleci ivecen
Acz (aciz) düşkü
adabı muaşeret görgü
adalet tüze
adaptasyon uyarlama
adapte etmek uyarlamak
adât ve ahlak töre
adet alışkanlık, görenek
adet sayı
adli tüzel
afaki şundan, bundan
afiyet esenlik, sağlık
afsun (efsun) büyü
ahenk uyum
ahenkli uyumlu 
ahenksiz uyumsuz
ahiren son günler
ahize alıcı, almaç
ahlak aktöre
ahlaki aktöresel
aidat ödenti, kesinti
aidiyet ilinti
ait değin, ilişki, ilişkin
ajan gizmen
akis yankı
akli ussal
aksan dil, vurgu
aksetmek yansımak
aksiyon belit
aktif etken, etki, eylemlemsel
aktüalite Güncellik
aktüel güncel
alaka ilgi
alakadar ilgili
alarm uyandırı
alelade olağan
alem evren
alemet belirti
alev yalım
aleyhtar karşıtçı
amatör özengeç
ambargo engelleyim
amel edim
ameli edimsel, kılgısal
ameliye işlem
amil etmen
amme kamu
amplifikatör yükselteç
amud dikme
amudi dikey
anahtar açkı
analfabet okumaz yazamaz
analiz çözümleme
anane gelenek
anarşi kargaşa, düzensizlik
ançuez hamsi ezmasi, hamsi sarması
anlaşmazlık ihtilaf
antet başlık
antitez karşı sav
antoloji seçki
antreman alıştırım
antrenör alıştırman
antrepo ara koruncak
antropoloji insanbilim
araz belirti
arkeolog kazıbilimci
arzuhal dilekçe
asa değnek
asalet soyluluk
asır çağ, yüzyıl
asri çağdaş
astronom gökbilimci
aşk sevi
atalet süredurum (Fizik)
ati gelecek, ilerisi
avans önödeme, öndelik
ayna gözgü
aynı özdeş
ayniyet özdeşlik
azap ezinç
aza üye
bagaj taşıncak, taşıncaklik
bahtiyar mutlu
baki kalımlı
bakir erdem
bakire erden
banliyö yörekent
baraz büget
bariz belirgin
basit yalınç
bazı bir takım, kimi
bedbaht mutsuz, karayazgılı
bedbin kötümser
beddua ilenç, ilenme
bedel karşılık
bedhah kötücül
beka kalım
bekraunt artyetişim
bereketli artağanlık
beyanat demeç
beyanname bildirge, bildiri
beynelmilel uluslararası
bibliyofil kitap seven
bibliyografya kaynakça
bilhassa özellikle
bilvasıta dolaylı
bina yapı
bitap argın
bitaraf yansız
biyografi yaşam öyküsü
bizzat kendi, kendin, kendim
blokaj bekletim
blöf ürkütmece
bono ödence
brifing özetlem
buhar buğu
buhran bunalım
buldozer yerkürer
burjuva kentsoylu
burs öğrenmelik
bünye yapı
bürokrasi yazçiz
bürokrat yazçizci
cahil bilisiz
casus çaşıt
cazibe Albeni, alım, çekicilik
cazip alımlı, çekici
cefa üzgü
cehalet bilisizlik
cehennem tamu
celse oturum
cemaat topluluk
cemiyet dernek, toplum
cephe alnaç, önyüz
cereyan akım
cesarettli yürekli
cetvel çizelge, düzçizen
cevap yanıt
cevap vermek yanıtlamak
cidar çeper
cihaz aygıt
cihet yön
cinayet kıya, öldürü
cins eşey
cinsi eşeysel, cinsel
ciro çevirim
civar yöre
cümle tümce
çaresizlik umarsızlık
çek ödene
dair değin, üzerine
damping düşürüm
debdebe görkem
defa kez
def’aten birden
defile giyim gösterisi
define gömü
deformasyon değiştirim
dehşet yılgı
dejenerasyon soysuzlsşma, yozlaşma
dekor bezem
dekorasyon bezemleme
delil kanıt
demogog halk avcısı
demografi nüfus bilimi
demokrasi elerki
demokratik elerksel
departman bölüm
depo korunak
depo etmek yığmak, biriktirmek
depozit önödence
dercetmek koymak, geçirmek
derece aşama
deşarj boşalım, boşalma
deşifre etmek çözmek, sökmek
devalüasyon değer düşürme
devam sürek
deveran dolaşım
devet çağrı
devir çağ, çevrim
devre çevrim(fiz), dönem
dilem ikilem
direkt dolaysız
direktif yönerge
diyalektif eytişim
doktrin öğreti
doküman belge
döviz istence(gösteride)
dua yakarış, yakarma
düşman yağı
ebedi ölümsüz, sonrası, bengi
edebi yazınsal
edebiyat yazın
efkarı umumiye kamuoyu, halkoyu
egoist bencil
ehemmiyet önem
ehil yeterli
ehliyet yeterlik
ekonomi tutum
ekonomik tutumsal
ekseriya çoğun, çoğu kez, çoğu zaman
ekseriyat çoğunluk, oy çokluğu
ekskavatör yerkazar
ekstra özüt
el’an şimdi, bugünlü günde
elastiki esnek
elastikiyet esneklik
elbise giysi
elit seçkin
emin güvenilir, güvenli
emir buyruk, komut
emniyet güvenlik, güvenirlik
emparyalist sömürgeci
emperyalizm elkoyuculuk, buyuruculuk
empresyonist izlenimci
emretme buyurma
endikatör gösterge
endirekt dolaylı
endişe kaygı
endüstri işleyim
enerji erk, güç, güre
enerjik gürel, güreli
enfreruj kızılötesi
enkaz yıkıntı
enstruman araç, çalgı
entern yetişici (hekimlik)
entresan ilginç, ilgi çekici
erozyon aşınma
esaret tutsaklık
esas asal
esef etmek acınmak
eser yapıt, yaratı
esir tutsak
eskiz taslak
esrarlı gizemli
estetik güzel duyu
eşantiyon örneklik
eşel mobil oynak ölçü
etraf çevre, dolay
evham kuruntu
ezeli öncesiz
ezilet özgü
faal etkin
faaliyet etkenlik
fabrika yapınak
fabrikasyon yapınış
fabrikatör yapınman
facia ağlatı
fakir yoksul
fakirlik yoksulluk
faktör etman
fal bakı
fani kalımsız
fantezi düşlem
faraziye varsayım
fark ayrım
farklı ayrımlı
farksız ayrımsız
farz etmek varsaymak
fatura satmaca
fayda yarar
faydalanma yaralanma
faydalı yaralı
fazilet erdem
fedakar esirgemez, özverili, özgeçili
felaket yıkım
ferman buyruk, buyrultu
fert birey
fetiş tapıncak
fevkalade olağandışı, olağanüstü
feza uzay
fikir düşünü, düşüncel
filhakika gerçekten
finanse etmek akçalamak
form biçim
fren durduraç
frigotik soğutmalı
fuel oil yağyakıt, sıvıyakıt
fultaym tamgün
füsun büyü
gafil aymaz
gaflet aymazlık
galibiyet yengi
garanti güvence
garip yabansı
gaye amaç, erek
gayret çaba
gayri ihtiyari istemsiz
gayri muayyen belgisiz, belirsiz
gayri muntazam düzensiz
gayri mümkün olanaksız
gayri müsavi eşitsiz
gayri samimi içtensizlik
gayri tabii olağandışı, olağanüstü
gazete günce
gıda besin
grafik çizge
grev işbırakımı, bırakım
greyder yerdüzler
güruh tayfa, takım, bölük
haberleşme bildirişim, yazışma
hacim oylum
hadise olay
hafif yeğni
hafıza bellek
hakem yargıcı
hakikat gerçek
hakim bilge
hâkim başat, egemen, yargıç
hakimiyet başatlık, egemenlik
hal çözüm, durum
hal çaresi çözüm yolu
hal şekli çözüm yolu
halletmek çözmek
hamle atılım
hararet ısı
hareket etmek devinmek
hars ekin
has özgü
hasıl olmak üremek
hasım yağı
hasret özlem
hassas duyar, duyarlı
hassasiyet duygan, duygulu, duyarlık
hasta sayrı
hastalık sayrılık
hat çizgi
hata yanılgı
hatip konuşmacı
hatıra andaç, anı
hatırlama ansıma
hatırlamak ansımak
hayal düş, görüntü
hayal etmek düşlemek
hayali düşsel, imgesel
hayat dirim, yaşam
hayati dirimsel, yaşamsal
hayret şaşkı
haysiyet onur, özsevi
haysiyetli onurlu
haysiyetsiz onursuz
hazım sindirim
hazine gömü
hedef erek
hediye armağan
helelozni sarmalı (fizik)
hemcins türdeş
hemfikir düşündeş, oydaş
hercümerç karışıklık, kargaşalık
heterojen ayrışık
hevesli özenci
heyecan coşku
heyet kurul
heykel yontu
heykeltraş yontucu
hibe bağışlama
hicret göç, göçme
hikaye anlatı, öykü
hikaye etmek öykülemek
hile aldatıcı
his duygu
hisse pay
hissedar paydaş
hissetmek duymak, sezmek
hissikablevuku önsezi
hitabe söylev
hiyerarşi aşama, sıradüzen
hobi düşkü
hodbin bencil
holding tüm ortaklık
homojen benzeşik
homoseksüel eşcinsel
hukuk tüze
hukuki tüzel
hulasa etmek özetlemek
hurafe boşinan
husumet yağılık
hususi özel
hususi teşebbüs özel girişim
hususiyet özellik
huzme demet
hücre göze (biyoloji)
hücum saldırı, atak
hücum etmek saldırmak
hükmi şahıs tüzel kişi
hüküm yargı
hümanist insancı, insancıl
hür erkin
hürmet saygı
hürriyet özgürlük
hüviyet kimlik
ibadet tapınç
ibadet etmek tapınmak
ibret öğrenek
icap (ettirmek) gerektirme
icap etmek gerekmek
icat buluş
icra etmek uygulamak, yürütmek
içtimai toplumsal
idare yönetim
idare heyeti yönetim kurulu
idareci yönetici
idari yönetimsel
iddia sav
iddia etmek savlamak
ideal ülkü, ülküsel
idealist ülkücü
ididal ılımlılık, ölçülülük
idrak algı
idrak etmek algılama, anlamak
ifade anlatım, deyiş
iflas batkı
ifraz salgı
iftira kara çalma, karacılık
ihmal etme savsaklamak
ihmalkar savsak
ihracaat dışsatım
ihsan kayra
ihtar uyarı, uyarma
ihtimal olasılık
ihtimam özen
ihtiras tutku
ihtisas uzmanlık
ihtişam görkem
ihtiyaç gerekseme
ihtiyari istemli
ihtiyat sakıntı
ihtiyatkar sakıngan
ihtizaz titreşim
ikametgah konut
ikaz uyarı, uyarma
ikmal bütünleme
iktibas aktarma, alıntılama
iktidar erk
iktifa etmek yetinmek
iktisadi tutumsal
iktisat tutum
ilahi tanrısal
ilahiyat tanrı bilim
ilan duyuru
ilga etmek varlığını kaldırmak
ilham esin
ilham almak esinlenmek
illegal yasadışı
illüzyonist gözbağcı
ilmi bilimsel
iltica sığınma
iltica etmek sığınmak
iltihap yangı, irin
ima anıştırma
ima etmek anıştırmak
imaj görüntü, imgel
imal yapım
imalatçı yapımcı
imalathane yapımevi
iman inan, inanç
imkan olabilirlik, olanak
imkansız olanaksız
imla yazım
imtihan sınav
imtiyaz ayrıcalık
inat direnim
indeks dizin
infaz yürütüm
inhiraf açılım
inhisar tekel
inkar yadsıma
inkar etmek yadsımak
inkilap devrim
inkişaf açınma, gelişim, gelişme
insiyak içgüdü
insiyaki içgüdüsel
inşaat yapı
intiba duyuş, izlenim
intihap seçim
intizam düzen, düzenlilik
iptidai ilkel
irade istem, istenç
irsi kalıtsal
irtibat bağlantı
irtica gericilik
irticalen doğaçtan, doğaçlama
isim ad
ispat kanıtlama
ispat etmek kanıtlamak
istatistik sayılama
istibdat baskı, zorbalık
istida dilekçe
istidat anıklık
istifa çekilme
istifade ası, yarar
istifade etmek yararlanmak
istihbarat danışma, haber alma
istihlak tüketim, yoğaltım
istihsal üretim
istikamet doğrultu, yön, yönelti
istiklal bağımsızlık
istila salgın
istimlak kamulaştırma
istisna ayrallık, kural dışı
istişare danışma
isyan başkaldırı
işaret im, belgi, belirti
işaret etmek imlemek, göstermek
ithalat dışalım
itibar saygınlık
itikat inanç
itilaf anlaşma
itimat güven, güvenirlik
itina özen
itinalı özenli
itiyat alışkı, alışkanlık
itiyat alışkanlık
izah açıklama, anlayış
izale (etme) giderme, yoketme
izdiham yığılaşma
izolasyon yalıtım
izole etmek yalıtmak
izzeti nefis onur, özsevi
jeneratör üreteç (Fiz)
jeolog yerbilimci
jeoloji yerbilim
jurnal giz iletim
jüri seçici
kabiliyet yetenek
kabir gömüt
kabus karabasan, ağırlık basma
kadar değin, dek, denli
kademe aşama
kader alınyazısı, yazgı
kaderci yazgıcı
kafi yeter, yeterli
kafiye uyak
kaide kural
kainat evren
kalifiye nitelikli
kalite nitelik
kaliteli nitelikli
kamera sinealıcı
kamp dinlenek, toplanak
kampanya savaşım, alım-satım dönemi
kamyon yüklet
kanaatkar yetkin
kanande akıncı
kanun yasa
kanuni yasal
kaparo güvenmelik
kapital anamal
kapitalist anamalcı
kapris özenç
karakter ıra
kare dördül
kati kesin
katip yazman
katiyen kesinlik
katliam kırım
kaybetme yitirme
kaybolmak yitmek
kayıp yitik
keder üzünç
kelime sözcük
kemiyet nicelik
kere kez
kesafet yoğunluk
kesif yoğun
keşif bulgu
keyfiyet nitelik
kifayet yeterli
kifayetli yeterli
kifayetsiz yetersiz
kısım bölüm
kıstas ölçek, ölçüt
kitabe yazıt
kıyafet giyim
kıyas örneksel
kıyas ölçme, benzetme
kıyaslama karşılaştırma
kollokyum konuşu
komedi güldürü
komedyen güldürmen
komisyon yarkurul
kompleks karmaşık, karmaşa
komplike karışık
komplo gizdüzen
komposizyon düzen
konferans konuşma
konfeti saçı
kongre kurultay
konserve saklanca
konsorsiyum genortaklık
konsültasyon danışım
kontekst bağlam
kontenjan saptanca
kontrat sözleşme
kontrol denetim
kontrol etmek denetlemek
konvoy katar
kooperatif birleşke
koordinasyon eşgüdüm, ortakgüdüm
koordine etmek eşgüdümlemek, ortakgüdümlemek
kortej alay
kostümlü parti giyimli eğlenti
kramp kıraç
kreasyon yaratı
kredi yerenek, saygı
kritik eleştiri, tehlikeli sonuç
kriz bunalım
kudret erk (Fiz) erke, güç
kumanya azık
kupür kesik
kur’a çekmek ad çekmek
kuvöz yaşanak
kuvvet güç
küfür sövgü
kültür ekin
laboratuvar deneylik
lahiya tasarı
lakaydi ilgisizlik
lanet kargış
lanet etmek kargışlamak
lazım gerekli, gerek
liberal erkin, erkinikçi
liberalizm özel girişimcilik
lider önder
likid sıvı
lisan dil
lokavt işkapatım
lügat sözlük
lütuf kayra
lüzum gerekli, gereklik
lüzum hasıl olmak gerekmek
lüzumsuz gereksiz
mabet tapınak
macera serüven
madde nesne, özdek
maddi özdeksel, tensel
mafsal eklem
mağlubiyet yenilgi
mahalli yerel, yöresel
mahdut sınırlı, sayılı
mahiyet nitelik
mahrek yörünge
mahrum yoksun
mahsul ürün
mahzur sakınca
makam orun
makbuz alıntı
malum bilinen
malumat bilgi
malzeme gereç
mana anlam
manasız anlamsız
manevi içsel, tinsel
mani engel
manzara görünüm, bakacak
marifet bilgi
masraf gider
matbu basılı
matbuat basın
materyalist özdekçi
materyalizm özdekçilik
mazbata tutanak
mecbur yükümlü
mecburi zorunlu
mecburiyet yükümlülük, zorunluluk
meçhul bilinmeyen
medeni uygar
medeniyet uygarlık
mekan yer
meleke yeti, yordam
melodi ezgi
memnun olmak gönenmek, kıvanmak
memnuniyet kıvanç, sevinç
memur işyar, işgören, görevli
menfii eksi (tıp), olumsuz
merasim tören
merhamet acıma
mesaj ileti, bildiri
mesela sözgelişi, örneğin, sözgelimi
mesele sorun
mesken konut
meslek öğreti (Felsefe), uğraş
mesul sorumlu
mesuliyet sorumluluk
mesut mutlu
metafizik doğa ötesi
methiye övgü
metot yöntem
metro altulaşım
metropol anakent, başyurt
mevcudiyet varlık
mevcut var
mevzu konu
mevzubahis söz konusu
meydan alan
meyil eğilim, eğim, özlem
mezar gömüt
meziyet artam
mikyas ölçek
militan vurucu
milli ulusal
minimum azın
miras kalıt
misafir konuk
misal örnek
mısra dize
mistisizm gizemcilik
mizansen oyun düzeni, sahneye koyma
modern çağıl, çağdaş
monoton tek düze
montaj kurgu
monte etmek kurmak, kurup takmak
moral içgücü
muadil denk, denktaş
muafiyet bağışıklık
muamele işlem
muasır çağdaş
muayene etmek sınamak, yoklamak
muayyen belirli
mucit bulucu, türetmen
mucize tansık
muhabere iletişim, yazışma
muhacir göçmen
muhafazakar tutucu
muhalefet karşıcılık
muhit çevre
muhit ortam
muhtaç olmak gereksemek
muhtar özerk
muhtelif ayrışık
muhtemel olası
muhteşem görkemli
muhteva içerik
mukabil karşılık
mukadderat yazgı, alın yazısı
mukamele karşılık
mukavemet direnç, direnme
mukayese karşılaştırma
muntazam düzgün
mutaasıp bağnaz
muteber saygın
mutemet güvenilir kişi
mutlak salt
muvazene denge
mübadele değişim
mübarek kutlu
mücadele savaşım
müdafaa savunma
müddet süre
müessese kurum
müessir etken, etkili
mühim önemli
müjde muştu
mükafaat armağan, ödül
mükellef yükünmlü
mükellef yükümlü
mükemmel yetkin
mülkiyet iyelik
mülteci sığınmacı
mümbit bitek, verimli
mümkün olabilir
münasebet bağıntı
münderecat içindekiler
münekkit eleştirmen
münhani eğri
müphem belirsiz
müsabaka yarışma
müsamaha hoşgörme
müsamere gösteri, sazlı sözlü eğlenti
müspet olumlu
müstenkif çekimser
müstesna ayrıksı, ayral, ayrı
müşahit gözlemci
müşerref olmak
müşfik sevecen
müşterek ortaklaşa
mütareke bırakışma
müteharrik devingen
mütenazır bakışan, birbirinr bakan
mütercim çevirmen
mütevellit doğmuş, doğan, ileri gelen
müttefik bağlaşık
müzakere görüşme
naçar umarsız
nadir azrak
nakil iletme
nakliyat taşıma
namzet aday
nasihat öğüt
natamam bitmemiş, eksikli
natüralizm doğacılık
natürmort ölüdoğa
nazari kuramsal
nazariye kuram
nazım koşuk
nebat bitki
neolozizm yeni tüketim
nesil kuşak
nesir düzyazı
neşriyat yayın
netice sonuç
nevale azık
nizam düzen
nomanklatör adlar dizisi
norm ölçü
normal düzgüsel (Fels)
nöbet keşik
nötr yansız, etkisiz
nutuk söylev
nüfuslu sözü geçen
objektif nesnel
obstrüksiyon engel
odyo vizer gör-işit
oportinist günoğlu
optimist iyimser
organizasyon örgütlenme
orijin köken
oryantalist doğu bilimci
otobüs genbinit
otokton yerli
otomat özdevimsel
otonom özerk
otonomi özerklik
otopsi gözlegörü
otorite yetke
otostop durbinit
ömür yaşam
panel açık oturum
panik ürkü
pansiyon barıncak
parantez ayraç
pasaport geçişlik
pasif eylemsiz
psikanaliz ruh çözümü
rabıta bağlantı
radikal köktencilik
radyasyon ışınım
rağmak karşın
rakım yükselti
randevu buluşma
rapor yazanak
rasat gözlem
rasyonalizm usculuk
rasyonel ussal
reaksiyon tepki
reaktör yazımcı
realite gerçek, gerçekçilik
reanimasyon canlandırma
redaksiyon yazımlama
reel gerçek
refah gönenç
reform düzeltim
regülatör düzelteç
regüle etmek düzenlemek
reha kurtuluş, kurtulma
rekolte toplam ürün
rekor erişim
rekortmen erişmen
repertuvar sorumluluk
restorasyon onarım
revalüasyon değer yükseltimi
revizyon gözden geçirme
reyon sergen
rezerv biriki
rotatif döner-basar
rüşt ergenlik
rütbe aşama
rüya düş
sabit durağan
sade arı, yalın
safha evre, aşama, kesim
sahip iye
sahiplik iyelik
sahte düzmece
sakin dingin, dural
salim esen
samimi içten
samimiyet içtenlik
sansür sıkıdüzen
sarahat açıklık, belginlik
sarih açık, bergin
sathi yüzeysel
sebat direşim
sebep neden
sefer kez
seka anlak, anlayış
sekreter yazman
sekte durgu
sektör kesim
selahiyet yetkin
self-servis buyur-al
sema gök, gökyüzü
sembol im, simge
sembolik simgesel
semere verim
sempozyum bilimsel toplantı
sentetik bileşik
sentez bireşim
serbest özgür
serdetmek ileri sürmek
serlevha başlık
sermaye anapara
serzeniş çıkışma, başa kakma
seviye düzey
seyahat gezi
seyyah gezgin
seyyar gezici
sezon sürem
sıhatli sağlıklı, esen
sıhhat esenlik
sihir büyü
sihirli büyülü
silüet karaltı
simetri bakışım
simetrik bakışımlı
sır giz
sırf salt
sistem dizge
sistematik dizgesel
sistemli dizgisel
siyasi siyasal
slogan savsöz, çarpıcısöz
sohbet söyleşi
sosyal toplumsal
sosyalist toplumcu
spekülasyon vurgunculuk
spitualist tinseler
staj yetişim
stajyer yetişmen
standardize ölçüm
statik durağan
statüko sürerdurum
stil yoldam
stok yığın
sual soru
subjektif öznel
suistimal kötüye kullanma, yolsuzluk
sulh barış
suni yapay
sükut susku
sükünet dinginlik, durallık
sürealizm gerçeküstücülük
şaheser başyapıt
şahsi kişisel
şaibe leke, kir
şair ozan
şart koşul
şartlanmak koşollanmak
şeffaf saydam
şehir kent
şehvet kösnü
şekil biçim, örnek
şekilcilik biçimcilik
şey nesne
şiddet azış, yeğinlik
şifre gizyazı
şifrelemek giz yazıya çevirmek
şikayet yakınma
şoför sürücü
şuur bilinç
şüphe kuşku
taarruz saldırı
taassup bağnazlık
tabaka katman
tabii doğal
tafsilat ayrıntı
tahakkuk gerçekleşme
tahayyül etmek imgelemek
tahkikat soruşturma
tahmin kestirme, önkestirme
tahsil öğrenim
tahsisat ödenek, karşılık
takaddüm öncellik
takat güç
takibat kovuşturma
takip etmek izlemek, kovuşturmak
taklit yansılamak, öykünmek
takribi yaklaşık
taksim bölme
taktim etmek sunmak
talep istek
tali ikincil
talimat yönerge
tamim genelge
tamir onaraım
tansiyon gerilim, kan basıncı
tanzim etmek düzenlemek
tarafsız yansız
taraftar yandaş
tarif tanım
tarif etmek tanımlamak
tarz biçim
tasarruf artırma, tutum, kullanım
tasavvur tasarım
tasdik onay, onaylama
tasvip etmek onamak, uygun bulmak
tatbik uygulama
tatbiki uygulamalı
tatil dinlence
tatil etmek boşlamak, işletmemek, durdurmak
tatmin doyum, doygunluk
tatmin doyurmak
tatminkar doyurucu
tatminkar doyurucu
taviz ödün
tavsiye öğüt, öğütleme
tayin atama, belirleme
tebliğ bildiri
tecavüz saldırı
techizat donatım
tecil erteleme
tecrit soyutlama
tecrübe deneyim, sınama, deney
tedbir önlem
tedbirli önlemli
tedricen azar azar, yavaş yavaş
tedris öğretim
tedvir etmek yönetmek
teferruat ayrıntı (lar)
teferruat ayrıntılar
tefrik ayrım
tehlike çekince
tekabül
tekamül evrim
teklif öneri
tekniker uygulaman
teknisyen uygulaman
teknoloji uygulayımbilim
teknotrat uyguyımcı
tekrar yineleme
teksif etmek yoğunlaştırmak, koyulaştırmak
tekzip etmek yalanlamak
telaffuz söyleyiş, söyleniş
teledinamik uzdevimsel
teleferik uzaşar
telefon seslek
telegraf uzyazar, uzyazım
telekomand uzgüdüm
teleks uzyazım
telemekanik uzaktarım
telemetri uzölçer
teleobjektif uzmercek
telepati uzsezim, uzsezinim
teleskop uzgözlük
teletayp uzayazım
televizyon uzgöreç, uzgörüm
temas değinme, değinim
teminat güvence
teneffüs solunum
tenkit eleştiri
tenvir aydınlatma
tenzilat indirim
teori kuram
teorik kuramsal
tereddüt etmek duraksamak
terkip bileşim
terminoloji terimler dizgesi
terör yılgı, yıldırı
terörist yıldırgan
tertip düzen, düzenleme
tesadüf rastlantı
tesisat döşem
tespit etmek saptamak
teşebbüs girişim
tetkik incelem
tevhit birleştirme
tez sav
tezahürat gösteri
tezat karşıtlık
ticaret tecim
tolerans hoşgörü
trajik ağlatısal
tranformatör değiştirgen
transfer aktarma, geçirme
transplantasyon örgen aktarımı
travers tabanlık
turist gezgin
turistik gezinsel
turizm gezim
turne gezme, gezim
ufuk çevren
umumi genel
unsur öğe
ümmi okumamış
ünite birim
ünsiyet alışıklık, tanışıklık
vantilatör yelleç
vasıf ayırt, nitelik
vasıta araç
vazgeçmek caymak
vazife görev
vaziyet durum, konum
vazo çiçeklik
vecibe ödev
vehamet korku, tehlike
veraset kalıtım, soyaçekim
veya yada
vicdan duyunç
viratör sarsaç
viyadük aşıt
vize görüldü
vizite görüm, görüm parası
yahut yada
zabit subay
zabitan subaylar
zafer utku
zan sanı
zarar dokunca
zaruret yoksulluk, zorunluk, zorunluluk
zaruri zorunlu
zaviye açı
zayi yitik
zevk beğeni
zihin an
zihniyet düşünce